Nils Larssons Maskinservice AB
Porfyrgatan 4
254 68 Helsingborg
Sverige

Telefon: 042-13 35 20